Repair and storage conditions

I. Weryfikacja:                                                              

1. Zleceniodawca, tj. firma lub osoba fizyczna , która dostarczyła wyrób(sprzęt) do siedziby firmy TechnoMaszBud sp. z o.o (zgodnie z protokołem przyjęcia do weryfikacji usterki/naprawy), zleca weryfikację stanu technicznego przekazanego wyrobu (sprzętu) oraz jego naprawy.                                                              

2. W przypadku weryfikacji i naprawy nie gwarancyjnej koszt liczony jest w roboczogodzinach. Koszt roboczogodziny:175,00 zł/netto.                                                              

3. Po przeprowadzeniu zamówionej weryfikacji Zleceniobiorca poinformuje Zleceniodawcę o stwierdzonych nieprawidłowościach oraz możliwościach i cenie ich naprawy. Zostanie przedstawiona oferta na naprawę zweryfikowanego wyrobu.  W przypadku braku zgody na naprawę Zleceniodawca zobowiązany jest do zapłaty za weryfikację usterki.                                                              

II. Naprawa:                                                              

1. Zleceniodawca powołując się na ofertę może zlecić w odrębnym zamówieniu naprawę wyrobu (sprzętu) na piśmie, poprzez e-mail lub telefonicznie.                                                              

2. Jeżeli Zleceniodawca nie zleci naprawy w terminie 14 dni od wystawienia oferty, wniesie opłatę Zleceniobiorcy za przeprowadzenie weryfikacji zgodnie z punktem I/1.                                                              

III. Płatności:                                                              

1. W przypadku zamówienia weryfikacji lub naprawy wyrobu (sprzętu), Zleceniodawca zapłaci wynagrodzenie w wysokości wskazanej w ofercie przez Zleceniobiorcę.                                                              

2. Wysokość wynagrodzenia może ulec zmianie wyłącznie w przypadku zaistnienia okoliczności nieprzewidzianych (tu chodzi o przyczyny niezależne od zleceniobiorcy lub niemożliwe do sprawdzenia w chwili weryfikacji, z winy zleceniodawcy, a powodujące zwiększenie kosztów – naprawy/weryfikacji w chwili oszacowania oraz pod warunkiem uprzedniego poinformowania Zleceniodawcy o tej zmianie.                                                              

IV. Nieodebranie w terminie:                                                              

1. W razie nie odebrania wyrobu(sprzętu) w umówionym terminie zleceniobiorca będzie naliczał czynsz za składowanie wyrobu(sprzętu) zgodnie ze stawką 20,00 zł netto/doba/urządzenie.                                                              

2. Nieodebranie wyrobu(sprzętu) w ciągu trzech miesięcy od daty przyjęcia do weryfikacji/naprawy, zgodnie z art. 180 k.c., w związku z art.60 k.c., zleceniobiorca potraktuje jako wolę wyzbycia się własności, co skutkuje uznaniem wyrobu(sprzętu) za porzucony.                                                              

3. Nieodebranie wyrobu(sprzętu) nie zwalnia Zleceniodawcy od obowiązku uiszczenia opłaty w kwocie ceny weryfikacji lub naprawy.                                                              

4. Odbiór wyrobu(sprzętu) nie może być uzależniony od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych warunków poza zapłatą wynagrodzenia.